NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 03 năm gần đây:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng.

TT Chỉ tiêu         Năm 2022         Năm 2021 Năm 2020
1 Tổng tài sản
2 Tổng nợ phải trả
3 Doanh thu
4 Lợi nhuận trước thuế
5 Lợi nhuận sau thuế

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

nang luc