NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 03 năm gần đây:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng.

TT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
1 Tổng tài sản 71.390.330.579 74.917.740.668 66.058.717.135
2 Tổng nợ phải trả 39.367.815.337 39.367.815.337 26.768.454.821
3 Doanh thu 71.390.330.579 177.859117.836 151.868.077.381
4 Lợi nhuận trước thuế 910.886.937 2.122.933.783 787.042.735
5 Lợi nhuận sau thuế 728.709.550 1.698.347.026 629.634.188

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

 

 

nang luc